जुवेंटस इंटर 2-1 रिसा अल 40 डिग्री मिनुटो डेल 2 डिग्री टेम्पो ट्रे बफन फेलिप मेलो सिसोको चिवु थियागो मोट्टा बालोटेली स्काई स्पोर्ट 15 डिग्री जिओर्नाटा 5-12-2009 मुख्यालय

वीडियो रेटिंग: 4/5