25 विचार "बारी इंटर - चिवु चिएडे स्कूसा ए रॉसियो"

 1. ज़िंगारो डि मेरडा.बिसोग्ना स्कोपार्टी क्वेला रोमेना डि मोगली नेल कुलो

 2. ए मी नॉन हा दातो नेसुना लेज़ियोन डि स्टाइल। से अवेसे वॉलूटो फ़ारलो एवरेबे
  पोटूटो ट्रैंक्विलामेंटे अमेट्टरलो सुल कैंपो कम फीस डी रॉसी क्वांडो
  सेग्नो' उन गोल कोन ला मनो। नॉन ल'हा फेट्टो, कोडार्डामेंटे। सोनो कैपासी टूटी
  ए चिडेरे स्कूसा डोपो ला पार्टिता ई फेयर इल पियाग्निस्टो प्रति एविटरे ला लुंगा
  स्क्वालिफ़ा चे मेरिटेरेबे। उनो कोसो पेरो' नॉन वा स्क्वालिफिटो, वा
  semplicemente radiato dal calcio. ई' अन पेसिमो एसेम्पियो प्रति मैं कॉलेज ई
  प्रति मैं रागाज़ी चे आओ मुझे सेगुओनो इल कैल्सियो कोन पैशन।

 3. सेई 'ना चियावेका !!! …अल्ट्रो चे उमो दी मेरदा! ...गैर सेई नेउमो ने
  मेरडा! ला मेरडा पैरागोनाटा ए ते वेले ओरो!!! गेस्टो दा एनिमेले विले! ...दा
  डायट्रो, टेस्टा में, कोन रब्बिया, ई सोप्राट्टुट्टो को टुट्टा ला वोलोंटे दी किराया
  नर!!! PROPRIO TU CHE SAI COSA SIGNIFICA RISCHIARE LA VITA प्रति UN COLPO
  अल्ला टेस्टा!!! मेट्टिटी उन कैपुशियो अल पोस्टो डेल काशेतो… फ़ोर्स ई
  मेग्लियो !!!!!!!!!!!!

 4. फुओरी दाल कैंपो डि कैल्सियो सी सारेबे प्रेसो उना बेला डेनुनिया प्रति लेसियोनी
  निजी स्वैच्छिक, con l'aggravante dei futili motivi ... पर्च इन अन कैंपो
  डि कैल्सियो डोवरेबे एस्सेर डायवर्सो?

 5. 4 जिओर्नेट सैक्रोसांटे फ़ोर्स ऐंच 5 प्रति डेयर उन एसेम्पिओ मा ला प्रोवा टीवी वाले
  ऐंच प्रति आईएल कॉम्पॉर्टामेंटो एंटीस्पोर्टिवो (सिमुलाज़ियोनी ई जिओकेट डि मानो टिपो)
  पलेर्मो जुवे) और अपमान और निन्दा (टिपो इब्रा मिलन लाजियो या बफन जुवे)
  उडिनीस)

 6. @LTBiermacht L'arbitro sollecitato dai giocatori avrebbe almeno dovuto
  कंसल्टेंसी कॉन आई सू असिस्टेंटी। रिबाडिस्को चे ए पार्टी इनवर्टाइट एल'आर्बिट्रो
  नॉन सी सारेबे माई कोम्पोर्टेटो इन क्वेल मोडो फेसेंडो फिन्टा डि निएंटे, इनोल्ट्रे
  मैं जिओर्नली ई मीडिया ने एवरेबेरो पार्लतो प्रति मेसी इंटर, ई सिक्यूरामेंट
  एल'आर्बिट्रो एल'एव्रेबेरो पुनीतो। टुट्टो क्वेस्टो नॉन ई सक्सेस पर्च ल'एपिसोडियो
  नॉन हा डेनेगियाटो ल'इंटर। इटालिया में क्वेस्टो ई इल कैल्सियो।

 7. सेकेंडो मी ए पार्टी इनवर्टाइट एवरेबेरो विस्टो, सीआई सारेबेरो स्टेटी ग्लि ओच्चि
  ऐन्चे डायट्रो, सेम्पर ए पार्टी इनवर्टाइट, एड ए पार्टी इनवर्टाइट एवरेबेरो डेटो
  इल रोसो ए रॉसी, अलमेनो फेसवानो उन जिओको डि पैरोल ई क्वेस्टा इटालिया डि
  मेरडा अवेवा क्वालकोसा डि कुई पार्लर।

 8. पेंटिरसी ए पोस्टीरियरी ई फैसिल। सेकेंडो मी एवरेबे डोवुतो एमेटेरे
  एल'अरोरे सबिटो, कॉम्यूनिकैंडो ऑल'आर्बिट्रो एल'एकाडुटो। क्वेलो सारेबे स्टेटो
  अन वेरो गेस्टो डि पेंटिमेंटो। चिएडेरे स्कूसा डोपो, क्वांडो इल मिस्फेट्टो ई
  ओरमाई अगली ओच्ची दी टूटी ई सुविधा।

 9. चे उमो दी मेरदा...जियोकाटोर फॉलिटो... ला टेस्टा रोट्टा नॉन ग्लि हा फत्तो
  केपिरे उन कैज़ो चिवु सेई उना एम….ए

 10. दा जुवेंटिनो अम्मिरो चिवु .. गैर एक्स आईएल पुग्नो फेसिया एक्सके ई उना कोसा में
  वोमाइटवोल .. मा एक्सके नॉन ई दा टूटी चिडेरे स्कूसा .. वेदी फेलिप मेलो ..
  इंटेंटो 4 जिओर्नेट से ल'ए प्रेसे इल रुमेनो..

 11. ल'अर्बिट्रो एरा डि स्पैले ई नॉन हा पोटुटो वेडेरे, पेरे सी सोनो आंच अल्ट्री 3
  कैम्पो पॉसिबल चे नेसुनो दे त्रे अब्बिया विस्टो में सहायक? सेप्पुर
  ल'अज़ियोन युग रिपार्टिता कम्यून सी स्टवा स्वोलगेंडो ने प्रेसि देई देय
  जिओकाटोरी सेकेंडो वोई ए पार्टी इनवर्टाइट एवरेबेरो विस्टो?

 12. @JuzamDjinZ नॉन ई फैसिल पर निएंटे ई नॉन ए दा टूटी सेकेंडो मी, लो प्रोवा
  इल फतो चे नॉन लो फ़ा माई नेसुनो: / रिगार्डो अल फ़ारलो सबिटो डोपो ई
  संयुक्त राष्ट्र रोबोट? सीओए से सेई प्रेसो दल्ला फोगा
  ई फाई उना कोसा डेल जेनरे मीका टी पेंटी डोपो उन नैनोसेकंडो

 13. @micdic83 L'arbitro sollecitato dai giocatori avrebbe almeno dovuto
  कंसल्टेंसी कॉन आई सू असिस्टेंटी। रिबाडिस्को चे ए पार्टी इनवर्टाइट एल'आर्बिट्रो
  नॉन सी सारेबे माई कोम्पोर्टेटो इन क्वेल मोडो फेसेंडो फिन्टा डि निएंटे, इनोल्ट्रे
  मैं जिओर्नली ई मीडिया ने एवरेबेरो पार्लतो प्रति मेसी इंटर, ई सिक्यूरामेंट
  एल'आर्बिट्रो एल'एव्रेबेरो पुनीतो। टुट्टो क्वेस्टो नॉन ई सक्सेस पर्च ल'एपिसोडियो
  नॉन हा डेनेगियाटो ल'इंटर। इटालिया में क्वेस्टो ई इल कैल्सियो।

 14. @JuzamDjinZ Io नॉन ट्रोवो affatto che sia facile scusarsi dopo aver
  सबग्लियाटो इटालिया में इन्फैटी, अलमेनो, नॉन लो फा नेसुनो। चिवु हा सबग्लियातो
  ई पघेरे गिस्टामेंटे।

 15. अलमेनो हा अबुतो ला डिकेंज़ा दी डायर "हो सबग्लियातो ए नॉन मि नास्कोंडो" ई हा
  चिएसो स्कूसा इन डाइरेट्टा नॉन कॉमक क्वाल्कुनो चे पुर डि फ्रोंटे ऑल'एविडेन्ज़ा
  कॉन्टुआ ए सोस्टेनियर चिसो कोसा ..

 16. @komponentapp है परफेटमेंट रागियोन !! ला कोसा पिù स्ट्राना चे पोई इन
  इटालिया ए ला नॉर्मलिटा ई चे आईरी सेरा एल'अर्बिट्रो नॉन एस'ए डेग्नाटो नेंचे
  मिनिमामेंटे दी कंसल्टर्सी कोन आई सुओई ट्रे असिस्टेंति। ई माई पॉसिबिल चे
  6 ओच्ची नॉन हनो विस्टो नाला? बोह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह !!

 17. @Maurizietto78 एलोरा टोटी सु बालोटेली…। ए ला स्टेसा कोसा… ओनोर ए
  डे रॉसी… मा चिवु एन एन ई एल'यूनिको…

 18. @whiskhymaker: टोटी सु बालोटेली हा फत्तो उना कोसा रिप्रोरेवोल। दा
  रोमानिस्टा सोनो इल प्राइमो ए रिकोनोसेरलो। क्वांडो इल मियो कैपिटानो सबग्लिया, लो
  रिकोनोस्को सेन्ज़ा समस्या, आओ क्वांडो स्पुत, ए पौल्सन। इल फत्तो ई से से
  सबग्लिआनो टोटी, डी रॉसी या कोज़ाक ओल्ट्रे अल्ला कोंडाना (चे रिप्टो)
  सैक्रोसांटा) स्कैट्टा प्योर ला गोगना मेडियटिका, से ल'एरोर लो फा उन जिओकाटोर
  कोन ला मैग्लिया ए रिघे दी उना स्क्वाड्रा ट्रा टोरिनो ई मिलानो नेसुनो एसआई
  स्कैंडलिज़ा ई सीआई सी लिमिटा ए कंडनारे एल'एरोर।

 19. @ TheUCICI1 एरो एलो स्टेडियम, लाज़ियोन स्टावा औरंडो डाल'अल्ट्रा पार्ट ई टूटी
  गैर गार्डवानो lì… io कंप्रेसो।

 20. @bartleo facile parlare a बढ़िया partita….ti autoespelli se dai un lezione
  दी स्टाइल ... ई इल सॉलिटो विग्लियाको चे वूले साल्वारे ला फेसिया

 21. आओ सेम्पर सी वुओल इल बून सेन्सो… ए ची नॉन ई माई कैपिटाटो दी फारे देई
  फली पिया ओ मेनो ग्रेवी जिओकांडो आंच ए कैल्सेटो ?? ए वोल्ट सी परदे ला
  टेस्टा, इल गेस्टो फा शिफो वा कोंडानाटो इन टूटा ला सुआ ग्रेविटो, चिवु
  प्रस्तुत करें सू जिओर्नेट डि स्क्वालिफ़ा ई आमीन। गैर ई उन डिस्कोर्सो दी
  अंतर-जुवे-मिलान। पोसो फ़ारवी एसेम्पी डि ज़िदान डेविड्स कलादज़े गट्टूसो ईसीसी
  ईसीसी…

टिप्पणियाँ बंद हैं।